Slobodan Arsenović pr. Studio za vizualizaciju i arhitektonsku delatnost Sms 3D Studio Šabac sa sedištem na adresi Miloša Pocerca 2, Šabac upravlja sajtovima na sledećim veb adresama: www.ozakonilako.rs i www.sms3dstudio.rs

Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost.


Politika privatnosti primenjuje se na:

sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi www.ozakonilako.rs i www.sms3dstudio.rs (u daljem tekstu “Sajt”) lica koja nam pošalju upit putem Sajta, lica koja nas angažuju za pružanje usluga i postanu naši klijenti.

Naš Sajt poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo ispod, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg Sajta. Vaše dalje korišćenje, odnosno pristupanje sadržajima Sajta smatraće se prihvatanjem Politike privatnosti.

Kontakt podaci

Ako želite da nas kontaktirate to možete učiniti slanjem e-maila na adresu ozakonilako@gmail.com i sms3dstudio@gmail.com ili na broj telefona +381 62 50 55 22 i +381 60 696 2688. U slučaju da ste zainteresovani za neku od naših usluga ili vam je potrebna određena infromacija možete da nam dostavite Vaše podatke kao što su: ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa, lokacija (podaci o objektu, broj katastarske parcele, opština gde se objekat nalazi i slično). Radi lakše uvid u situaciju na terenu.

Definicija pojma Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili
posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac podataka

Odgovoran za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka je:
SMS3DSTUDIO Šabac, Studio za vizualizaciju i arhitektonsku delatnosti,
Slobodan Arsenović PR, Miloša Pocerca 2, Šabac

E-mail: sms3dstudio@gmail.com

Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u
skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br.
87/2018). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su
prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivicnog postupka ili zaštite
bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su
sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i
postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka,
uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge
zloupotrebe.
Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim
organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u
slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje
nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da
bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Prikupljanje informacija

Na nekim delovima našeg sajta, kao što je recimo popunjavanje upitnika,
moramo tražiti lične informacije o Vama kako bi Vam omogućili
ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija
koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara, kao i svaki
put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo
od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, brojeve telefona, e-mail
adresu, podatke o objektu (broj katastarske parcele, opština gde se
objekat nalazi i slično). Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje
nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili
uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Ukoliko nam sami pošaljete svoje licne podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo na način predviđen Politikom privatnosti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja ili odgovore koje ste zatražili u vezi sa Vašim informacijama i za pružanje i personalizovanje naših usluga.

Otkrivanje informacija

Informacije koje podelite sa nama, skladište se na serverima u našoj
kompaniji, i njima mogu pristupati zaposeni u Sms3dstudio i druga
povezana lica u okviru naše kompanije i mogu se koristiti za svrhe za koje
ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o
upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na
osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Sem u slučajevima kada to
zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati
informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.
Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:
imamo Vašu saglasnost za to ili
smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje
spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju,
nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših
podataka o ličnosti.

Bezbednost

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Sms3dstudio je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedivanja odgovarajuceg korišcenja ličnih podataka, Sms3dstudio je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje.

Period čuvanja informacija

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je
neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni,
odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost, a najduže u
roku koji zakon nalaže.

Deca

Sms3dstudio savetuje roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i
odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Sms3dstudio
ne želi i nema nameru da prikuplja lične podatke maloletnih lica. Ukoliko
ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili
staratelja pre nego što nam date informacije o sebi.

Drugi vebsajtovi

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod
našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti.
Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih
sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim
politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

-pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
-pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
-pravo traženja kopije podataka koji se obrađuju,
-pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
-pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
-pravo na prenosivost podataka,
-pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
-pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
-pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Promena podataka

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u veza politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu: ozakonilako@gmail.com ili sms3dstudio@gmail.com.

Izmena politike privatnosti:

Svako korišćenje Sajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj
stranici. Sadržaj Politike privatnosti možemo promeniti u cilju praćenja
izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija u bilo koje vreme bez
prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično
proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim
promenama. Svaka promena Politike privatnosti sajta biće objavljena na
ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.
Politika privatnosti važi od avgusta 2020.godine